Stadgar

Observera att dessa stadgar inte längre gäller, de nya stadgarna är reviderade avseende kallelse till stämman medelst epost samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. Ny stadgar kommer publiceras inom kort.

stadgar